Maatregelen in verband met het coronavirus

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken zijn uitgebreide maatregelen aangekondigd door premier Rutte en het RIVM. Deze maatregelen gelden tot en met 6 april 2020 of mogelijk langer als deze datum landelijk nog wordt verzet. Er zijn door Vercauteren Administraties ook maatregelen getroffen op dit gebied.

Onze medewerkers is gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken en extra alert te zijn op persoonlijke hygiëne en mogelijke ziekteverschijnselen. Onze dienstverlening blijft gewoon doorgaan, echter zoveel mogelijk online. Afspraken op kantoor worden bij voorkeur vervangen door telefonische afspraken of, als dat echt niet anders kan, verplaatst naar een latere datum. Ook afspraken op locatie bij de cliënt zullen wij tot het minimum beperken. U wordt hierover door de betrokken medewerker persoonlijk geïnformeerd.

Ons kantoor blijft wel geopend voor het afgeven van documenten en dergelijke. Wij geven elkaar echter, volgens de richtlijnen van het RIVM, geen hand en blijven op 1,5 meter afstand van elkaar.

Maatregelen genomen door de overheid als gevolg van het coronavirus

Tegemoetkomingen voor ondernemers:
Door de overheid zijn ook enkele tegemoetkomingen voor ondernemers bekend gemaakt. Deze tegemoetkomingen gelden als een bedrijf door het virus te maken krijgt met sterk verminderde bedrijfsdrukte of sterk afnemende liquiditeit. Hieronder leest u meer over de maatregelen.

WW-uitkering bij werktijdverkorting:
De ondernemer die te maken krijgt met een tijdelijke omzetdaling wegens het coronavirus kan aanspraak maken op regelingen voor werktijdverkorting (WTV) en WW-uitkering. De WTV kan gelden voor een aantal uren per dag of per week, maar kan ook worden aangevraagd voor het volledig aantal werkuren per week. Ondernemers doen er verstandig aan niet te lang te wachten en dit, indien noodzakelijk, nu al te regelen.

Vergunning voor werktijdverkorting:
De WTV is aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De vergunning is geldig voor maximaal 6 weken. Verbetert de situatie binnen deze 6 weken dan kunnen de werknemers weer gewoon aan het werk. Als er na deze periode nog geen verbetering is, kan de werkgever, maximaal 3 keer, een verlenging van de vergunning aanvragen bij het ministerie van SZW.

Voor het aanvragen van de vergunning gelden voorwaarden:

  • Het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt (hieronder valt de uitbraak van het coronavirus);
  • De verwachting is dat voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk beschikbaar is.

Aanvragen WW-uitkering:
Is de vergunning aangevraagd en verkregen, dan moet dit bij het UWV met het formulier Melding Werktijdverkorting worden gemeld. Een verlenging hoeft niet opnieuw te worden gemeld.

Eerst na afloop van de vergunningsperiode kan een werkgever voor werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen, alleen als de werknemers voldoen aan de eisen van de Werkloosheidswet. Een tijdelijke WW-uitkering wegens WTV moet binnen een week na afloop van de vergunningsperiode worden aangevraagd. Dit is dus in de zevende week nadat de werkgever de vergunning kreeg.

Financiële compensatie voor de gevolgen van het coronavirus:
Het UWV vergoedt, achteraf, 70% van het loon voor de uren dat het personeel niet heeft gewerkt tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor de vergunning is verkregen. Als werkgever betaal je dus, terwijl de werknemers volledig in dienst blijven, uiteindelijk minder loonkosten.

Wat betekent werktijdverkorting voor de werknemers:
Het UWV betaalt de tijdelijke WW-uitkering aan de werkgever uit en de werkgever betaalt, in de meeste gevallen, het volledige loon uit aan de werknemers. In de betreffende CAO die van kracht is of in de arbeidsovereenkomst staat wat voor deze situatie geldt.

Betalingsuitstel bij de Belastingdienst:
Ondernemers welke in financiële problemen dreigen te komen door het coronavirus en hierdoor de aanslag inkomsten-, vennootschaps-, omzetbelasting en/of loonheffing niet of niet geheel kunnen voldoen, kunnen een verzoek om uitstel van betaling doen. Deze noodzaak tot uitstel moet schriftelijk worden onderbouwd. Uit de onderbouwing moet ook blijken dat het gebrek aan betalingscapaciteit naar verwachting tijdelijk zal zijn. Eventueel al opgelegde (verzuim)boetes worden dan teruggedraaid. Deze tegemoetkoming zal overigens alleen gelden als er in het verleden geen betalingsachterstanden zijn opgelopen. Het kan in sommige gevallen wenselijk zijn een voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting over 2020 bij te stellen, omdat een lager bedrijfsresultaat wordt verwacht. Wij, de medewerkers van Vercauteren Administraties, kunnen u hierbij behulpzaam zijn.

Borgstelling kredieten door overheid:
MKB-ondernemers, getroffen door de gevolgen van het coronavirus, kunnen ook gebruikmaken van verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Bij een bank of andere financiële instelling kan hierdoor tegen aantrekkelijkere voorwaarden een (overbruggings)krediet worden afgesloten, verhoging van de bestaande kredietfaciliteit worden bedongen, uitstel van aflossingen geregeld of verhoging van het bedrag dat je rood mag staan op de rekening courant. Binnen de huidige BMKB wordt de garantie door het coronavirus tijdelijk verhoogd van 50% naar 75%.

Regelingen voor ZZP’ers:
Voor de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is, op uitstel van betaling van belastingen na, nog geen aparte regeling getroffen. Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt of de al bestaande regeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) uitgebreid kan worden.

Te ondernemen actie:
Wellicht dat één of meerdere van deze tegemoetkomingen ook voor u van toepassing kunnen zijn. Neem dan contact op met Vercauteren Administraties zodat we dit in werking kunnen stellen. Als de overheid meer tegemoetkomingen afkondigt die voor ondernemers van belang kunnen zijn, dan zullen wij dit melden.

Terug naar indexpagina