Onlangs heeft het kabinet het derde pakket aan coronasteunmaatregelen bekendgemaakt.
Het pakket 3.0 gaat gelden vanaf 1 oktober 2020 en loopt tot en met juni 2021.

NOW 3.0

De NOW-regeling wordt vanaf 1 oktober 3 keer met 3 maanden verlengd. De belangrijkste punten van de regeling zijn:

  • Het eerstvolgende aanvraagtijdvak opent waarschijnlijk 16 november 2020. Hierbij kan de werkgever een aanvraag doen voor het tijdvak oktober tot en met december 2020. Het tweede tijdvak omvat het 1e kwartaal 2021 en het derde tijdvak het 2e kwartaal 2021.
  • De werkgever kiest per tijdvak of hij een aanvraag indient. De definitieve subsidievaststelling vindt plaats nadat alle tijdvakken zijn verlopen. Per nieuwe periode dient een nieuwe aanvraag te worden gedaan.
  • Het maximale percentage van vergoeding van de loonkosten daalt in het eerste tijdvak naar 80%, vervolgens in het 2e tijdvak naar 70% en in het 3e tijdvak naar 60%.
  • De minimale omzetdaling blijft in het 1e tijdvak 20%. Voor de twee tijdvakken in 2021 gaat het percentage omhoog naar 30%.
  • De loonsom mag vanaf oktober met een zekere hoogte dalen zonder dat dit tot een subsidieverlaging leidt. In het 1e tijdvak mag de loonsom 10% omlaag, in het 2e tijdvak 15% en in het 3e tijdvak 20%. De daling kan plaatvinden via bijvoorbeeld natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer.
  • De sanctie bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt.
  • De eerste 2 tijdvakken blijft het te vergoeden loon per werknemer maximaal 2 maal het maximumdagloon. In het 3e tijdvak is dit 1 maal het maximum dagloon.
  • De opslag blijft 40% voor de werkgeverslasten en het voorschot is 80% van het totale subsidiebedrag.
  • Het voorschot wordt gebaseerd op de loonsom van juni 2020 (wanneer de polis administratie niet is gevuld wordt de loonsom van april 2020 gebruikt).

TOZO

De TOZO loopt ook door tot en met juni 2021. Nieuw bij deze regeling is dat er een vermogenstoets aan wordt gekoppeld. Deze houdt in dat ondernemers met een vermogen hoger dan € 46.520 niet meer in aanmerking komen voor de TOZO. De eigen woning of het bedrijfspand valt niet onder het vermogen. Het inkomen van een partner telt ook nog steeds mee. De uitkering kan in de maanden oktober en november met terugwerkende kracht tot maximaal 1 oktober worden aangevraagd. Het is met ingang van 1 december niet langer mogelijk om nog een uitkering met terugwerkende kracht aan te vragen vanaf 1 oktober.

TVL voor aangewezen sectoren

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt ook verlengd tot en met 30 juni 2021. Deze regeling biedt ondernemers een compensatie van maximaal € 90.000 (nu is dit nog € 50.000) per periode van 3 maanden voor vaste lasten in getroffen sectoren. Hierbij zijn SBI-codes en een forfait aan vaste lasten de basis, waarvan 50% wordt vergoed. Hiervoor geldt voor de 1e periode een minimale omzetdaling van 30% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Voor de tweede periode is dit een omzetdaling van 40% ten opzichte van dezelfde periode in 2019 en voor de derde periode geldt een omzetdaling van 45%. Vanaf 1 januari 2021 zal het aantal sectoren dat in aanmerking komt voor de TVL worden afgebouwd.

Terug naar indexpagina