Er is weer meer duidelijk geworden over een aantal van de crisismaatregelen die voor van belang  zijn voor ondernemers:

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont en geldt voor zzp’ers en andere zelfstandige ondernemers. Inmiddels is via een brief aan de Tweede Kamer bevestigd dat de regeling ook openstaat voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA), mits deze voldoet aan het urencriterium (zie hieronder) en er sprake is van volledige zeggenschap (meer dan 50% van de aandelen).Er kan inkomensondersteuning worden aangevraagd van € 1.050 per maand voor alleenstaanden of € 1.500 per maand voor gehuwden of samenwoners. Tevens kan een bedrijfskrediet worden aangevraagd van ten hoogste € 10.157 tegen 2% rente. Wie in aanmerking wil komen voor deze regeling dient zelf een aanvraag te doen bij de gemeente.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De zelfstandig ondernemer verklaart dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden naar verwachting minder zal zijn dan het sociaal minimum. Er wordt geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming.
  • De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken, in de leeftijd vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in minimaal 24 uur per week, op jaarbasis minimaal 1.225 uur.
  • Tot slot moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.
  • Er zijn meer voorwaarden. Hier kunt u een check doen of u voldoet aan de voorwaarden: https://krijgiktozo.nl/
    Houdt u rekening met het feit dat de gemeente vraagt om bewijsstukken. Denk daarbij in ieder geval aan een kopie van een geldig ID-bewijs, een uittreksel uit het Handelsregister van de KvK en een kopie van een recent afschrift van de bankrekening waarop u de ondersteuning wenst te ontvangen. Wij raden u aan op de site van uw gemeente goed te na gaan welke bewijsstukken er nog meer nodig zijn.
  1. Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (Togs)
    Deze eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en geldt voor bedrijven uit bepaalde branches. Aan de hand van de (eerste) Standaard Bedrijfsindeling (SBI) bij de Kamer van Koophandel wordt bepaald of de onderneming in aanmerking komt voor de regeling. De aanvraag kan via Digid of E-herkenning worden ingediend en kan desgewenst via een machtiging door iemand anders worden gedaan.

Tot slot nog een opmerking over een andere belangrijke maatregel, de tijdelijke ‘Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)’. De uitvoering hiervan is in handen van het UWV en geldt voor ondernemers met personeel. Het is nu nog niet mogelijk een aanvraag in te dienen. Naar verwachting zal de aanvraagprocedure voor deze regeling snel openen.

Heeft u vragen? Laat het ons weten.

Terug naar indexpagina