Aanvullende tijdelijke fiscale maatregelen coronavirus

Op 24 april zijn aanvullende tijdelijke fiscale maatregelen aangekondigd.

  • Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling
  • Een versoepeling van het urencriterium
  • Een verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling
  • De mogelijkheid tot het vormen van een fiscale coronareserve
  • Uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap
  • Het mogelijk maken van tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen zonder verlies van het recht op hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning (hypotheekbetaalpauze).

Hieronder een eerste uitwerking van bovenstaande maatregelen. Deze maatregelen worden waar nodig nog verder uitgewerkt in beleidsbesluiten en wetgeving.

Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling.

Aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders) die te maken krijgen met een omzetdaling over het jaar 2020, mogen van een lager gebruikelijk loon uitgaan. Het lager gebruikelijk loon moet evenredig zijn met de omzetdaling. Daarbij wordt de betreffende periode in 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019. De verdere uitwerking van deze maatregel volgt snel.

Versoepeling van het urencriterium.

Ondernemers die gebruik maken van ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en oudedagsreserve, kunnen daar uitsluitend aanspraak op maken als zij aan een zogenoemd urencriterium voldoen. Omdat verwacht wordt dat sommige ondernemers dit in 2020 niet kunnen halen vanwege het coronavirus, is het urencriterium versoepeld. Ondernemers worden geacht in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed, ook als ze die niet daadwerkelijk hebben besteed in verband met de coronacrisis. Met deze versoepeling zullen de ondernemers die normaal voldoen aan het urencriterium, dit ondanks de coronacrisis ook doen. Seizoengebonden ondernemers waarvan de piek van hun werkzaamheden in bovengenoemde periode valt, worden geacht hetzelfde aantal uren te hebben besteed als in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019.

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling.

De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever, wordt voor 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%.

Fiscale coronareserve.

Door verliesverrekening kan een fiscaal verlies over 2020 leiden tot teruggaaf van vennootschapsbelasting over 2019. Dit leidt tot een liquiditeitsverbetering, maar pas in de loop van 2021. Het kabinet maakt het mogelijk om het verwachte verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis, als fiscale coronareserve ten laste van de winst te brengen van het jaar 2019. Zo kunnen bedrijven eerder over de liquiditeiten beschikken. De fiscale winst 2019 mag door de fiscale coronacrisis niet negatief worden. De voorwaarden voor het vormen van deze reserve volgen nog in een beleidsbesluit.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap.

De Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap is aangekondigd met een geplande inwerkingtreding per 2022, maar wordt nu uitgesteld tot 2023. DGA’s hebben dan tot de eerste peildatum, 31 december 2023, om te anticiperen op het wetsvoorstel en eventuele dividenduitkeringen te doen om schulden aan de bv af te lossen. Houd hierbij wel aandacht voor het ab-tarief dat 26,25% bedraagt in 2020 en 26,9% vanaf 2021.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Het wordt mogelijk om een betaalpauze in te lassen voor eigenwoningleningen waarvoor een annuitaire aflossingsverplichting geldt. De rente en aflossing mogen maximaal zes maanden worden uitgesteld. De voorwaarden worden nog gepubliceerd in een beleidsbesluit. Daarin wordt goedgekeurd dat achterstallige aflossingen ingehaald kunnen worden, door het vaststellen van een nieuw annuïtair schema. Op basis van dat schema wordt het inhalen van de aflossingsachterstand uitgesmeerd over de resterende looptijd van de lening. In plaats daarvan kan ook voor het deel van de aflossingsachterstand een afzonderlijke lening afgesloten worden, met een eigen annuïtair schema. Betaling van achtergestelde rente is aftrekbaar volgens de reguliere fiscale regels. Dat is, afhankelijk van het contract met de kredietverstrekker, op het moment van rentedragend schuldig worden (2020) of op het moment van feitelijke betaling. Aanpassing van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 kan daarmee wenselijk zijn.

Deze regeling geldt voor belastingplichtigen die zich tussen 12 maart en 30 juni 2020 hebben gemeld bij hun kredietverstrekker en met hun kredietverstrekker een betaalpauze overeenkomen van maximaal zes maanden. Deze betaalpauze moet uiterlijk op 1 juli 2020 ingaan. Er wordt nog nagegaan of de regeling ook van toepassing wordt op leningen die zijn aangegaan bij een ander dan een aangewezen administratieplichtige, zoals een lening bij de eigen bv of een familielid.

Terug naar indexpagina