In maart introduceerde de overheid een aantal steunmaatregelen die het bedrijfsleven moesten helpen om de coronacrisis door te komen. Dit steunpakket was bedoeld voor drie maanden en die periode eindigt per 1 juni aanstaande. De coronacrisis is echter nog niet voorbij en daarom heeft de overheid vandaag bekend gemaakt dat de steunmaatregelen zullen worden verlengd met nog eens 3 maanden. Maar wel met de nodige aanpassingen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-regeling, de tegemoetkoming in de loonkosten, zal worden verlengd. Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden juni, juli en augustus. Deze aanvragen lopen via het UWV.
Voor het bepalen van het percentage omzetverlies moet de omzet over een periode van drie maanden, te beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, worden vergeleken met de omzet over 2019 gedeeld door 4.
Als er al NOW is aangevraagd moet de nieuwe periode van drie maanden aansluiten op het tijdvak waarvoor NOW is aangevraagd. Voor wie dus NOW heeft aangevraagd voor de periode maart – april – mei, zal de nieuwe NOW-aanvraag 1 juni als startdatum hebben.

Verder zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd:

  • in de grondslag voor de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met een vast opslag. Dat was 30% en wordt nu 40%. De grondslag voor de tegemoetkoming wordt dus verhoogd;
  • Als uitgangspunt voor het bepalen van de grondslag zal in de verlengde NOW worden uitgegaan van de loonsom over maart 2020;
  • Wanneer een bedrijf gebruik maakt van de NOW mag er over 2020 geen dividend aan de aandeelhouders of bonus aan de bestuurders worden uitgekeerd. Ook mag er geen inkoop van eigen aandelen plaatsvinden;
  • In de verlengde NOW zal het mogelijk zijn om personeel om bedrijfseconomische redenen te ontslaan, zonder dat dit leidt tot een boete;
  • Bedrijven die NOW aanvragen worden verder verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Een verklaring hierover wordt onderdeel van de aanvraag van de verlengde NOW.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Bedrijven die in bepaalde sectoren werkzaam zijn konden op basis van de TOGS in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000.
Deze regeling wordt nu vervangen door een nieuwe tegemoetkoming (Tegemoetkoming vaste lasten MKB), die minder algemeen van toepassing is. In de nieuwe regeling wordt de tegemoetkoming afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving door de coronacrisis (minimaal 30%). Ook blijft de regeling alleen toegankelijk voor bedrijven die bepaalde sectoren werkzaam zijn.
Tegenover deze nieuwe voorwaarden staat dan wel dat het bedrag van de tegemoetkoming hoger kan uitvallen (tot maximaal € 20.000 voor de komende drie maanden).

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Ook de inkomensondersteuning van zelfstandigen, de TOZO, wordt met drie maanden verlengd (tot eind augustus). Nieuw is dat het inkomen van de partner zal worden meegenomen in de beoordeling. Wanneer de partner een inkomen heeft dat boven het sociaal minimum ligt, komt de zelfstandige niet voor de verlengde TOZO in aanmerking.

Verlenging belastingmaatregelen

Ondernemers die door de coronacrisis in betalingsmoeilijkheden zijn gekomen, kunnen bijzonder uitstel aanvragen voor belastingschulden tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, komen te vervallen. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Fiscale coronareserve

Tot slot nog een maatregel die al eerder werd aangekondigd en waarvan nu de spelregels bekend zijn gemaakt: de fiscale coronareserve.

Ondernemingen mogen het (verwachte) verlies over 2020 als aftrekpost meenemen in de aangifte vennootschapsbelasting van 2019 door dit verlies toe te voegen aan een fiscale reserve.

Hiervoor geldt wel dat het verlies alleen in aanmerking genomen mag worden voor zover dit veroorzaakt wordt door de coronacrisis. Verder mag de aftrekpost niet hoger zijn dan de winst over het boekjaar 2019 en de coronareserve valt in 2020 weer vrij ten gunste van het resultaat.

Bijvoorbeeld: uw winst over 2019 bedraagt € 100.000, maar u verwacht in 2020 door de crisis een verlies van € 50.000. U kunt dit verlies door een coronareserve te vormen meenemen in uw aangifte over 2019. In die aangifte wordt dan een resultaat van € 50.000 aangegeven (i.p.v. € 100.000).

Het voordeel hiervan is dat u, voor de verrekening van het verlies over 2020 niet hoeft te wachten tot de aangifte over dat jaar is ingediend.

De reserve wordt dus gevormd in de aangifte over het jaar 2019. Als er al aangifte is gedaan, kan er een herziene aangifte worden ingediend. Is er nog geen aangifte gedaan, maar wel al een voorlopige aanslag opgelegd over 2019, dan kan er een verzoek worden gedaan om de voorlopige aanslag aan te passen rekening houdende met de reserve.

De coronareserve geldt overigens alleen voor de vennootschapsbelasting.

Meer informatie

De verschillende regeling kennen verschillende loketten waar u zich moet melden.
De NOW loopt via het UWV en de TOZO via de eigen gemeente.
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB zal via RVO gaan lopen.
Voor belastingmaatregelen kunt u terecht op Belastingdienst.nl/coronavirus.

Of u belt gewoon uw contact bij Vercauteren Administraties. Wij helpen u graag verder.

Terug naar indexpagina